Public Key Balance Nonce Receipt Chain Hash Delegate
4vsRCVMbWhDcDHWiqVhjKR... 1155000.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVP4z8nJZXCqSovNjH...
4vsRCVrognySuSosWXDQFn... 1155000.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVKs7iC2JHNRyNrYy...
4vsRCVsNu4Rd6i7QSEMdn9... 1155000.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVaJmjRqg6SvTcMLwN...
4vsRCVRS7uwnKSCqgCUAoe... 1155000.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVyZyY1cuHruj2HqxW...
4vsRCVt6TNcrudTh4Y78r9... 1155000.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVsHK6JzHAehoLDZMK...
4vsRCVaJmjRqg6SvTcMLwN... 106602.613165914 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVjfij7dQG84j57Dgi... 92667.900000000 726 A2UdxEspK51Ba8fe3B5FHG... Not delegating stake
4vsRCVP4z8nJZXCqSovNjH... 77298.080097394 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVVKs7iC2JHNRyNrYy... 76080.748680113 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVyZyY1cuHruj2HqxW... 72287.241683463 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVsmfFbm3WxswjvzJM... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVt8cteVvZ8jQ9eY7M...
4vsRCVYuv8YM5PRsrRXMiC... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVof1BQf3QnsgvNLVQ...
4vsRCVwv7AAEyWaDo6BRJQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVZzGJcJFhC3FWJ11K...
4vsRCVbdFD3iCBDCv3tYK1... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVS1vSSC1Qgd9pKkBU...
4vsRCVR9A2htH2UnoaH7uH... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVWuxR5q9SpUggVKx3...
4vsRCVYMXkRobvioycb6b8... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmdPjJVFQZFs53Wqh...
4vsRCVor8mJNP1tdzmMXJ2... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGfP4E7MgZCmGccZ7...
4vsRCVkyLNXuKJswottcsi... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVyn6Gn8ecsvH86WAw...
4vsRCVyxqNozermxtnLXqN... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVsWyrHDBPZihQ6eo3...
4vsRCVwssnLUGNpGAFjMRK... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmrc3aw1iUmZ65XRd...
4vsRCVXFBnhTzMofa8HLUB... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVf5Ny9CWHenERsnn9...
4vsRCVUxJH6ja8X3Xv26JQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVtmwPr1W5nKjTkTnh...
4vsRCVqWuMNKfqj9ZF1Ndi... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVg7w1FgyzTqWbJRMM...
4vsRCVUoSpSUWwu8AnCKfd... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVSAaVKYVDK5WA39BK...
4vsRCVVPTmWKsffumX54d7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVuqdriyqwdoRAKPEv...
4vsRCVwo8WN6NmBshSfwJJ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVFMXf6GTSpFcoPX4j...
4vsRCVnyB6qLjq13Jd8FjQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVqzopB1zWQE48RPQa...
4vsRCVqBXCH6MjxKva5qtL... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVvipE2NikY1E3cfJE...
4vsRCVUpNS86Kn8twa8AJe... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVgzaXGAPXDNz8B976...
4vsRCVw8MnzPkPAA3deoWX... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVshxUW3FmQVVLd1ro...
4vsRCVbzyCm6Ld7nbTvToR... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVxNjTMWxNJozPtZqX...
4vsRCVc7J3g21hyvyggq5u... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVZXMC7Wfr6Rbsnag2...
4vsRCVPG4LUcCG9iVWKB9E... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVNrWDBEer5WcSwFz4...
4vsRCVm9XEKLXESPXEaWk2... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVWK29kzxN9z15ukR1...
4vsRCVwFiYWMDUDyh4krnn... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVXMcVEi5TWF9JVmZ6...
4vsRCVkfxDGR55ZLrFk1H9... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVUsc6XzkFzsyaFaFM...
4vsRCVQx2jXNBT5ZELbPcz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVm6G6N7LkqcnUzyV6...
4vsRCVrXJKU8aC6jHmgUS7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVq5fratt9NY7XcF7V...
4vsRCViABHNwzYK7cCYrGV... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVHiKJwiTmVfD8N62W...
4vsRCVxeqh9WXQBzCvG6pL... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVG85S97bRwfrGBpMM...
4vsRCVteySWGnjJASVivRM... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVzZVXtWN1bAjvK39e...
4vsRCVhTmcoevwAQKVMsJU... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMDDeArMVcMYRuWsE...
4vsRCVnJxvL2irqNzubM3s... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMEQM34PxyV6Y7jJW...
4vsRCVxfmKqivYaJ6s6Ag2... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVg7pZD6kp2BvjDB7e...
4vsRCVV4tCukwc7bGt91v2... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVz8euEdeNpFZAyyf8...
4vsRCVdAjVUqi1ZxKk8xYe... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVuoTgZDRb85cwYpvx...
4vsRCVva5npknay5FB51kk... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVbvNhgjMGzPL5AK2C...
4vsRCVo28MczsR3ZvMQdRt... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVbAAsg1B1sQivZngf...
4vsRCVoBgodRMshNVf6Gsf... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVfvmXyNKm3Po4tMew...
4vsRCVUHFwEnZvnUmU1xrz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVYjVoA5YyycqkxwvL...
4vsRCVY4BRfzG9o46vZkmQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVokVwnrjRPHEuQrAg...
4vsRCVSu36MHRzssfbMxrr... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVKXnScaALSGREmAeU...
4vsRCVjdbix9uTCr5znwDS... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVJHFx8iVL9kXHk58y...
4vsRCVhPhuPMpERDHvSyKp... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVPEH422wzR8QEj273...
4vsRCVvfxzz9vV8nDfPJis... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGW4r588Hhk6a4pzp...
4vsRCVJpLmqAWvdv2wSjyC... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGujnjWhcS7vuXxte...
4vsRCVe7QrBNZAZZAnNJr2... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVrztXr9rJ2JLc1DZV...
4vsRCVn6gmez439paaYq9h... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVeAjX3x9y2ZdxmknH...
4vsRCVmmG1aja3YVAzyzYH... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVcDew4x4JZTgyHDvW...
4vsRCVrY5soXutvpfDVjFx... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVMXVdpHohjkxGQ8m...
4vsRCVZ6DoP2E59FwZRHaE... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVdwyTX5CWURvNYMLS...
4vsRCVsfbMjRkiQGSTGtSX... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVxgSjDZkfXcTJPq68...
4vsRCVn93sjwxh4btF7wDQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVYyUhHTbs8xJx75hd...
4vsRCVv7dZkxqNrcwQjp1z... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmhvf2q1h2hwGcU1r...
4vsRCVc7duyuDkUTUtRh5H... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVyujmdPyGSYDoZiTG...
4vsRCVWJtsTcoH7YH98qJY... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVgyjz1CbPUh2BnDo4...
4vsRCVQxDTMPW6RUmxkn6R... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVjJzaeZAW9cymvsU3...
4vsRCVcBu7LZ8xDMk21LMz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVdGXokQpCkFe11qWB...
4vsRCVHznsGf42g4UomLEd... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVJgqgBHEy1gEnZ8nM...
4vsRCVH7ZFX8jQLvMQR6o2... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVQ6BwGMivNGb3ffZJ...
4vsRCVfGmUJsMeDDu7XonA... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCViga43dtBqYfvNdJJ...
4vsRCVry5yPAdVxmiEoQPt... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVNfwFgZUjLQEJaDNS...
4vsRCVhN8zNZZY6Z1NxHX3... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVnH9749LkJodYaNEM...
4vsRCVsKmQfq6797kcbgFB... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVxpzYgqccWD6JjtrR...
4vsRCVyGuQn26P8YEUJtAQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVZNzmWtDCz5ZiqsK8...
4vsRCVPnTtM6KKuCZHAQRs... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVPLyaxR7JquAebEBG...
4vsRCVxcv6CZC4zpuAbQgz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVSUK45cAP37bkfAjU...
4vsRCVbbEsZiSXqjMqcT7Q... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVk3HNAfDmM6GfAGGy...
4vsRCVi3tYbbfJwzG5Z1DT... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVoZFb1dyVT91ggZ7U...
4vsRCVq5HeGQhsZivWbGnM... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVrZPbSU9UHf9ventS...
4vsRCVSmBhukPRDTQp5XMo... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVLiv3yxooqacuQR65...
4vsRCVPbCYqxcUGHTYC2sq... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVopGyaQfQ4ubXvKUM...
4vsRCVzwShZKs4QaNLspNw... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVxGaPJMwU8GfSqpvf...
4vsRCW1AH1YksuR9TQwD3w... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGPNFDmHvuCctawAp...
4vsRCVwCvpgSiwPASb7L1V... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVyFmEGX63tXHeK5Z2...
4vsRCVmGaWMN7qKPP2S7cF... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVvVKvbnYD7Ntj1DaT...
4vsRCVkKkZ9SLNy1zgNf9M... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVf3q6Ahsa7xmWMnW5...
4vsRCVNFLRZ7W9W93sSXgL... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCViFLkPAQR1knwjrTH...
4vsRCVqb7b64DfDHg7ec5x... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmwym4g2JS5niLKR6...
4vsRCVf57rwBF2vopwcUYr... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCW1Av5xsph3vPriX9e...
4vsRCVUwikDmJNs8B4sgWR... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVFn9S9dUcQCMEoo9k...
4vsRCVz2kGNZHofX1N31uy... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVjQUpBN1soEacU3UC...
4vsRCVuKdvMGBshqF4nFbX... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVQZTra6qmT9du9SxF...
4vsRCVxETx4QuuYs31fuCB... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVupyvLuAgHUu3gxyj...
4vsRCVxba6uN7uj9wgTaGt... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVkvUsAh16noBD5Hmy...
4vsRCVkwnoEEqhfPWduhox... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVeyK61YHkhb11btPY...
4vsRCVpEC1Y9ici2Tf2nka... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVx4QqbAuFkhJbQ8Gw...
4vsRCVGzYLTXgrKC9EysCw... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVzRhizQUDR7dvBZzt...
4vsRCVzHkyErRmSYU6n3Tf... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVnxQS989LoTtM4XiJ...
4vsRCVcaLQBsjwBDnY7cse... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVivGBeELmSMnZGP8m...
4vsRCVQCi2MG1b9jPAKVXd... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVfshM6QYPWn8TFMLd...
4vsRCVmE2MagkC53WQBkHa... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGqpKonGx515x3fLq...
4vsRCVyDcG7eDmY9qQNoJK... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVrRpAFMwF8MHeS6yy...
4vsRCVnWgDUM53N1TxZjA9... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVb7yfps4BGG7hsMsG...
4vsRCVdUpdp5uer7KSV1rZ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVwpuKTKMs2UZint22...
4vsRCVqWEEBbysz2FjwwTT... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVqGroPZhZsCrbZt4K...
4vsRCVbfpV9QBJcMS1ypV4... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVwkh5PiK1GW7xq3pS...
4vsRCVh7b2JEzNsdKiQLYE... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVTLrLuBfdsRCE8Prz...
4vsRCVgzmwKbBzr4SM3hq8... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVys4DnbKerQaRQY63...
4vsRCVToAscX9g3Btd1caG... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVV3VXkNM8MWTZ6Uq7...
4vsRCVZgYKt8apw5aMdMUY... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVdFkp5zCGPP3XdrVj...
4vsRCVRADQnPxQyzF8K8Nm... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVzxBnD4wPamNDuYyT...
4vsRCVkUq7h3Gvj9gqu9Kh... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCViwekGLc46akF8pwS...
4vsRCVSZpLiSCTQzVJRzXv... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVsLCSCSDcS9hAMwVh...
4vsRCVNX5zRr3wmHn2TajH... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVuRgUAhfehJMwWoXN...
4vsRCVbnCTJoXTniAT1Zuz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVhXjp6ZgWw1iCEA2...
4vsRCVV1bos6X2U4MexCEA... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVkw4hF6BqhKtCFnsh...
4vsRCVjsbf5WpWPjNSRLFg... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVdTJ19ayn4rnTuneP...
4vsRCVe7qbFpsQmtS4ecop... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVbzNmf4NH5TMMNxG6...
4vsRCVZ4BPiRCFNXhDc1Pf... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVnJBAc2TFqBMPX4Xv...
4vsRCVbYhrHJf91HHduMgb... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVNUdRVhETYd2vrcfe...
4vsRCVZ8S2r5LqVhRLB3DF... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMjRrkoAx6z4V6KAb...
4vsRCVWpcfi1cs68hS5KJk... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCViRUaBZUg4KGqioUU...
4vsRCVM9tJzrZvjf2jUGbU... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVKH3RNa2JTPrF17Rw...
4vsRCVncx8dHb6aVTaz1vn... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVbWUyT9Zuh2U3YZtA...
4vsRCVk8fRPGVJW9dUQ6DR... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVi3j7okcGrRmPVqgJ...
4vsRCVdJRwb8DqUd43pNWH... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVrp8CZtWXkGjHSd1Y...
4vsRCVq1g6exMP4LNSRQqU... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMp2dhSiEhPULQMA5...
4vsRCVbmvhQmkMNEAe5WEz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVpqsssyUTXCYRVTyt...
4vsRCVcnpmgazTwecb7StC... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVcSvfc7D3GBioKzjM...
4vsRCVWEPmUckaoT37Kg42... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVQdWnMou6FPPGmAgX...
4vsRCVux4ZeTR8Qus4op5r... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVwUx5FhTHEEoM3RqR...
4vsRCVV86EQRW9iVCV7y8B... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVuJfCb4W8stnsFjt5...
4vsRCVLAJWa1MkLouVJKi7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVyjDUois3cLWTw5qt...
4vsRCVTbLAMCLViMGw6uhU... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVzBeSxp3iBQ1C3ahH...
4vsRCVpLzBrbABRfhT7wTc... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVcPT1jDo5j16199vx...
4vsRCVpb2TkLiiCmaVFj9k... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVnnChm9WUp3sbeqry...
4vsRCVz9QdGUZxoajZ8YDt... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVcCxBs6GUeTaGNnN6...
4vsRCVFnonKSFhMTvRTccQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVuLRwXHUJwLxzuk66...
4vsRCVrf9EnchuH1FEnia7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVhDmaey1ymN7MhwXB...
4vsRCVpaw9AeD64QsrWEa7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVn8gEM3tQYB6nbSmr...
4vsRCVh25iJRKwYN4gHcoB... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVdh5nidDkH7PeDtAb...
4vsRCVHWaT8mEATbp3qFTm... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVNq1Crqqv5RrreCsy...
4vsRCVun4CnBZvVQ7vBh2Q... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVRzzsjPxySpbscYh6...
4vsRCVds8wAdKgUzG2LAia... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVQL6Q6wR8MotsNiaj...
4vsRCVNfxL7ddUQSbLvWr3... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVuw4TGNEUdiEfDoE9...
4vsRCVa5nLeq94nriMT91q... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVnhoHVbiPUNPGML9L...
4vsRCVKzjHE8KjLJAdXAwf... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVYdksLM8KonRAFbhg...
4vsRCVYixEn3xeDoXrucrP... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVyRDx953TS2yksZwH...
4vsRCVGisKniCEnZpFYZKz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGMRvEq4cgM3uK7o7...
4vsRCVw3ZtJWeehHbNiuCc... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmRpwZKdC3A7wNZct...
4vsRCVqdxViWVXvSvaLX7p... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVzh11xrG7Wt5HvJvg...
4vsRCVYkSRQzhWuwhYWxxQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVu3XhvCnnsqYXd7KG...
4vsRCVMpgc63MXgJHLs9wc... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVcMDg5uyR9WDvsN2e...
4vsRCVyY6yEH4jt3y9FHXH... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMREqfNVTiP8Gu2cP...
4vsRCVrHcc1dKocgGdbe4s... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVKphvP38CfoK9M6TP...
4vsRCVXpvSoDtMkkcSuPf1... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVaB3iuyP2qPpHrpYf...
4vsRCVVCpbvV6omeDZJnwo... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVU3kiwL7pp4w3w3Xp...
4vsRCVfq5YnM6ekbXmcFRF... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVujKEuz1vPPqRNneQ...
4vsRCVUfSXpjdMGf4o94aG... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVFg2VZmzNNb7d9kHj...
4vsRCVJEGT6S3m6PGvbtY8... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGSMrRDzshVWnSAz4...
4vsRCVTCEDbqUJySG8nqr7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVH1RMs5mg4VEEQv3F...
4vsRCViJ14hU6dNntqu2eS... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGw3hX1kXWQDAK9Ti...
4vsRCVsAfQB4f4GyKYezJH... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmeWF3GNUBR5S5VbJ...
4vsRCVXgGp6w5dEh98SPHJ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVZyJN4JRwAYgXJK6w...
4vsRCVpBHjGXzfLyeJieNe... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVNkJRWLNnkkGsMUvZ...
4vsRCVeiy8Au4wqxQGgJWB... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVkHLm7soKSFPDozoq...
4vsRCVuQNeTT3FeC1Kt67L... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVjsoyeBUSTAFTdVMB...
4vsRCVaWXZ2LghJTUc7ovw... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVWXMDnB69EW7Ygr3L...
4vsRCVizg5dqHYHkcoYozF... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVW9FYAdxR2Gmr2mCy...
4vsRCVM6EmEZ19g7CDpUWo... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVWpufjro8j9DAd83V...
4vsRCVKogVN9cAMqN7HdsD... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVrU6pb3fkQhbbi5VD...
4vsRCVMAnFVKiwCkpwtv4p... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmrXqAnraU9ZyC37e...
4vsRCVKQp57aXY5Apf7kqg... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVdos8VZUGu5nPHsds...
4vsRCVMS5GS17uSjGteS26... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVkERcWks2VCNhsv3A...
4vsRCVmmwiGE8dxP2G53Hk... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVpHnAZroCPAyrPZvf...
4vsRCVHPtjb5BgP2gVrDNL... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVnePSEjR5Fu9Sr6xP...
4vsRCVtYuPaSjmpiFq2WMY... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVTv7CHy3ay3ZFvUdC...
4vsRCVyF9twKVuBJv1fSYu... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGx8G72urTBESaT4a...
4vsRCVZn139d3sbBKCQQPZ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMSQd9GrLhhb5KGCt...
4vsRCVJ6SnspT1qPBW12PC... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVQvFMKM5UN1xRBwyG...
4vsRCVyCVQ1teTJ1WJ7sPX... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMWo2kJRi7wqfeWLs...
4vsRCVSD2CyJKQuBVAvoGz... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVnG2vWaFpEiP5Nzoo...
4vsRCVY5tLTTps8WcMr4hn... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVHWd2xT9NvJV4qNWE...
4vsRCVh4qaS3rkoDCmLNLY... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVyx3p62cNzAbh22j2...
4vsRCVMCMgXUrChF1U9vks... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCViqcquTKaNY8W94NV...
4vsRCVus7tZdAcF9eGj8bH... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVSm45piYcvk6MjtLY...
4vsRCVT4AR94RDVf7RJ5aQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVjCTLrzv5SMy5KLPM...
4vsRCVjacc7vByaDgr1RA4... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVf7LY4F4b8x3cG1zM...
4vsRCVLBW3vN9f1qC24H9k... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVgNVH79kF9sW2Exh6...
4vsRCViYLETBpcBQfH5FEa... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVKJdKaCZRzmy7dt8d...
4vsRCVV6XqJ5Hx4D5Qt6Ta... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVKMisrB5mTod3Y7Lx...
4vsRCVhEiL3DXPaMtHNTnt... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVGrd4J1id4Jgjafoe...
4vsRCVn6eiwgih53a6JbHA... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVJhmBojW4PbXgWUhn...
4vsRCVtcHUEapK3rSAtgbp... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVpbG5W8MnxWMtj1Jc...
4vsRCVH5Bfg5aULs9bxw4Z... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmoUAVw6QjXq2bS1G...
4vsRCVvUdxd2i4Tfj4m1MP... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVXFJ5GnDGfFo1am2h...
4vsRCVRukmPEQ6z5thoA5h... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVUvQQUgtxV6cyWYvQ...
4vsRCVsY58e66d6fuA1Gno... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVd5mZEmVjcM3aYkq...
4vsRCVhCP9aE1hH2wiW2ST... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVXNrNK9Gy6zDKH9H6...
4vsRCVKeDCdg3JPwZe8cc6... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVLVDbpZqMiT8EoQTL...
4vsRCVPgTHp6dy3WZGAQtk... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVkKWHmZ4UxGcpgKF8...
4vsRCVGvvwxgdTZaHFyG9p... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVorDSZJkL1Acae44a...
4vsRCVe9GyccDEprPw5kef... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVZyPrc7sX3AUqorrd...
4vsRCVwXbATSTuQHifr8Q8... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVvCmsKbwks5h1JNYV...
4vsRCVGzFRyd3GMUwQuw7B... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVtPvdpHDH5jryekFP...
4vsRCVQrHnbokDmv9N4ikT... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVf7RXJGV226iikVwv...
4vsRCVs8ppPqVqmbFueznh... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVf63APy9AyMQLx5BC...
4vsRCVksUTPubL4NXHAxJi... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVdDdcVCyCSQtxvvrU...
4vsRCVv2XPn6GpDdFCHrcu... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVjGzktkfxtuWd3Rxg...
4vsRCVpPASCuPvW1JH8PP5... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVtczimV14EVxKbfua...
4vsRCVypNaQS74NkcLdn4Q... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVuk6Cv9uBUbZsQg1E...
4vsRCVoiPsPKi8j42osb3y... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVTvqK7ZiyEBwMoQEj...
4vsRCVGRR63NC3rbAzgxj9... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVpN322mw4saXy9sX2...
4vsRCVe9m3oDKfH7WKMiYc... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVgBF9Th6yHkNoMNVw...
4vsRCVaSeAMwpPWodt2rS8... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVFpamchTRk6FiB9BX...
4vsRCVdCDSDiK42oRNhwM7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVggPFx6ApkRGdfLyq...
4vsRCViT8qd1WZpSXy1ZUf... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVQMRaz2s4LkBZzvsy...
4vsRCVPNEaDb2jfptykVwF... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVKPEy2AGeQsdVcSSb...
4vsRCVMAPtuaGinSAhYpyD... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVugvgBEKRtv74fWXo...
4vsRCVihW1MrrxSiferYz8... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVcixi2bmq7naYMXHy...
4vsRCVoj4XwgZR9RcFSNdo... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34...
4vsRCVksDtuzgd2A4VCTuM... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMVDaJK4YwVgJwVSD...
4vsRCVXSQ2uNnu8sTsea3R... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVwz6nzeNPtReDeWp5...
4vsRCVyPpKTg1F6Y6RJF54... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVvFWADHvUnt4ALwnv...
4vsRCVgftBTbKUCfihYXCV... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVrGeEBuhu7Gfn8PHx...
4vsRCVb8yVxFXAvQ6nacBx... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVsbaijBWFuPKoH2zv...
4vsRCVa1d8stPHqFWVM4qU... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVf4LDzfJwoxayqM9u...
4vsRCVebTnhoKi3tkytTLS... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVNfawBAzW1dyxZsGo...
4vsRCVbnpBxoicf1WEu9VJ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVHJjkXsgjb18T3bn...
4vsRCVT9WVsHDBnmKpsHTG... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVSUyJab3xK2aYGnf7...
4vsRCVPgv3HARnDiKs8UnZ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVqghPqr6GEEH6R6Ci...
4vsRCVv5VQcxU5uZw9uKxR... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVzDeWTzujAqJB3Mxk...
4vsRCVtaa2kQAc38EUE5nw... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVH6p4fajJPyafXSCy...
4vsRCVGCmCsfNcbCjP9E6g... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVjryGxy25xo6KZKLL...
4vsRCVhqbTSeRCVPyeVmSL... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVaZMR7S7WcH3ktEpx...
4vsRCVHrJThZHwZ1QKzmDJ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVecwu6rodQXAWMStZ...
4vsRCVLCyHQoS7ju7mUt6X... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVqX83XA3m7295ZMQ3...
4vsRCVvtNGf5wLbPMUUAfa... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVQXCrh3PCyc9Xp4M...
4vsRCVpZkJ5APzSzTBCx4w... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVkKqtwAUUD2Xy612...
4vsRCVywSCXvTkTambvW8R... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVKKSocgPUEo7Qf53E...
4vsRCVdvKhKUXWbBbkeiX7... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVPjh7keBs5wz6jKpe...
4vsRCVoTHPXFW8qKKdSZot... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVL5sTQZtSHx1ywqQQ...
4vsRCVVpRrtvdXtVA7xQaT... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVUd76rKoGMaKsMpuJ...
4vsRCVkerm6S4vpV7TxvgP... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVxzgRi6Fa3fzuPtbb...
4vsRCVS4qjVoqLSrzfsC28... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVXWfmX53G4AwE55bP...
4vsRCVSAeRiGRCW8bNiBsP... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVhGbmGTn3vnj8dwa4...
4vsRCVd8CBw3kAiEWVLkt1... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVoJqCpv6QuTQyfcfT...
4vsRCVeYMF1o2xHUSvCmKy... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVUAoURJbYw1b1EKxa...
4vsRCVuSBiPbKN4QPspBv6... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVLoFQLP1CyBDwodvv...
4vsRCVS8ATd7BtMDsweir2... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVVTEY78Mq5r7ZH2hH...
4vsRCVsFgGexBJEa8TMYo3... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVfmnjh6d1PJvzpf2Q...
4vsRCVWNSwPsWwEpk8aZ6j... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVsu55o6uv3Rc3AqJx...
4vsRCVM1YHADe63yn2KW1G... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVRNAE2Q2uqWo4EM3n...
4vsRCVNX149aiNKDAkjqd4... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVMWf95HMwABs2bnDy...
4vsRCVK4tjYcZUaDTCccrV... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVNaJY22GtXmQ46jHn...
4vsRCVvadYNzFiQ25szs4j... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVUA8QxA7a1ENL942b...
4vsRCVbQokxdrPw6vUdCht... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVXQ3CptvzJQzK6pcc...
4vsRCVnY6mfsCneHRu93xQ... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVSo5ZgAdWmLHvzSac...
4vsRCVV4YJFHehvTT45GN4... 65500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... 4vsRCVXhABx36W2fNRzMHa...
4vsRCVsHK6JzHAehoLDZMK... 34272.170098777 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVGSMrRDzshVWnSAz4... 9488.049999812 1 A2UdxEssMBhMtygphWy9CA... Not delegating stake
4vsRCVXFJ5GnDGfFo1am2h... 9003.679999605 1 A2UdxEspJjiGHxU4u63f2o... Not delegating stake
4vsRCVwpuKTKMs2UZint22... 7110.644999627 3 A2UdxEsqqJRKmVmLMZUC5g... Not delegating stake
4vsRCVuLRwXHUJwLxzuk66... 6800.709099912 1 A2UdxEssJTFcYpd8Hp768H... Not delegating stake
4vsRCVnG2vWaFpEiP5Nzoo... 6652.634531070 1732 33botNQTFijDuQeQEZ1EJb... Not delegating stake
4vsRCVqGroPZhZsCrbZt4K... 6515.371999860 2 A2UdxEsqnuf4111g2Xs2XR... Not delegating stake
4vsRCVf63APy9AyMQLx5BC... 6505.456019857 1 33botNQSuxn2soW77r4wty... Not delegating stake
4vsRCVyx3p62cNzAbh22j2... 6504.940999804 1 A2UdxEspLT35Fu4S3XptGy... Not delegating stake
4vsRCVyRDx953TS2yksZwH... 6308.850000247 1 33botNQRYhmexf6N28zd4u... Not delegating stake
4vsRCVcixi2bmq7naYMXHy... 5916.414999874 3 A2UdxEsqobQPD9H97u2CjL... Not delegating stake
4vsRCVXhABx36W2fNRzMHa... 5706.949999929 2 A2UdxEspK5U8PVdwx6b3Wy... Not delegating stake
4vsRCVGrd4J1id4Jgjafoe... 5627.789999920 5340 A2UdxEssJoQ3w3qxSXVBHR... Not delegating stake
4vsRCVcDew4x4JZTgyHDvW... 5507.509999767 2 33botNQRYPrA9LbgtCpd7D... Not delegating stake
4vsRCVQvFMKM5UN1xRBwyG... 5328.075000501 1 33botNQRCwrXtVSNy4LM9U... Not delegating stake
4vsRCVXWfmX53G4AwE55bP... 5321.643999866 5 A2UdxEsqqzdcnCwqxB2w9e... Not delegating stake
4vsRCVGPNFDmHvuCctawAp... 5108.458999772 10 A2UdxEssJT6bFfC1DZKkbw... Not delegating stake
4vsRCVxGaPJMwU8GfSqpvf... 5107.709999935 1 A2UdxEspK5U7MXd99yepj8... Not delegating stake
4vsRCVKMisrB5mTod3Y7Lx... 5107.104999899 1 A2UdxEsqpcz5AdWvw4kvuu... Not delegating stake
4vsRCViRUaBZUg4KGqioUU... 5106.969999948 2 A2UdxEsqobAtJrBphAUACA... Not delegating stake
4vsRCVGx8G72urTBESaT4a... 5106.229000400 1 A2UdxEsqqeBHxRLsQ2mCZg... Not delegating stake
4vsRCVKPEy2AGeQsdVcSSb... 5103.669999951 1 A2UdxEssLrAtcazn16ixze... Not delegating stake
4vsRCVkvUsAh16noBD5Hmy... 5103.206999862 2 33botNQRCwqW9PJuAwJNGV... Not delegating stake
4vsRCVpN322mw4saXy9sX2... 5102.589999941 1 A2UdxEspJjUmN3d3QgJEJZ... Not delegating stake
4vsRCVFMXf6GTSpFcoPX4j... 5099.434999888 1 A2UdxEsqqJxpEMcQGfEak6... Not delegating stake
4vsRCVaZMR7S7WcH3ktEpx... 4968.096299953 1 A2UdxEspJjAjkvoJyPi57h... Not delegating stake
4vsRCVcMDg5uyR9WDvsN2e... 4932.550000000 1 A2UdxEsqqeVGV1FLeMUmtX... Not delegating stake
4vsRCVujKEuz1vPPqRNneQ... 4916.799999645 1 A2UdxEspHiCwrEKHw2sgpE... Not delegating stake
4vsRCVVkKqtwAUUD2Xy612... 4711.810999945 2 A2UdxEspKmDLTMyAnPDGBc... Not delegating stake
4vsRCVKphvP38CfoK9M6TP... 4706.810003966 1 33botNQSDuYKMoEbLykEcY... Not delegating stake
4vsRCVGMRvEq4cgM3uK7o7... 4703.639999952 1 A2UdxEspKkpuLhUtkBcVzB... Not delegating stake
4vsRCVRzzsjPxySpbscYh6... 4507.539099872 1 A2UdxEspHiHST2cqMwXWGT... Not delegating stake
4vsRCVbvNhgjMGzPL5AK2C... 4486.720999941 3 33botNQRtJiZdx5r9sniTU... Not delegating stake
4vsRCVyFmEGX63tXHeK5Z2... 4459.355999960 8 A2UdxEssKUgKFw5tniydpm... Not delegating stake
4vsRCVS1vSSC1Qgd9pKkBU... 4309.669999959 1 A2UdxEspLSVdpMCbntT4Ds... Not delegating stake
4vsRCVuJfCb4W8stnsFjt5... 4304.674999942 1 A2UdxEssKUXKyVKRoSzJYX... Not delegating stake
4vsRCVMWo2kJRi7wqfeWLs... 4266.657999947 18 A2UdxEsqpcg3aS6y78pFsB... Not delegating stake
4vsRCVg7w1FgyzTqWbJRMM... 4108.561999958 1 33botNQQrxVVHDQaMV6TvD... Not delegating stake
4vsRCVWXMDnB69EW7Ygr3L... 4105.799100156 1 33botNQQrVVfJYyyyGDjxF... Not delegating stake
4vsRCVXQ3CptvzJQzK6pcc... 4085.840000195 2 A2UdxEspJ3jWCikbQnCrav... Not delegating stake
4vsRCVJhmBojW4PbXgWUhn... 3972.947999806 30 A2UdxEsqovvqW6upyk6Lw9... 4vsRCVaJmjRqg6SvTcMLwN...
4vsRCVZzGJcJFhC3FWJ11K... 3912.759999943 2 A2UdxEspLSef8S6a2Yzcu8... Not delegating stake
4vsRCVyn6Gn8ecsvH86WAw... 3908.609999945 2 A2UdxEssJnw46qudDzBee5... Not delegating stake
4vsRCVt8cteVvZ8jQ9eY7M... 3904.759999872 1 A2UdxEssKUgMHaAPc3XBHm... Not delegating stake
4vsRCVTv7CHy3ay3ZFvUdC... 3893.984999949 2 A2UdxEsqqzQ4pXfwJSRu7K... Not delegating stake
4vsRCVVhXjp6ZgWw1iCEA2... 3750.909999951 1 A2UdxEssLWLSnDZLX2gJaX... Not delegating stake
4vsRCVvCmsKbwks5h1JNYV... 3721.608999906 1 A2UdxEsqpxpQucVn98xmXX... Not delegating stake
4vsRCVVd5mZEmVjcM3aYkq... 3705.099999922 2 A2UdxEsqnuahW4q7tLTC59... Not delegating stake
4vsRCVdh5nidDkH7PeDtAb... 3512.090399935 1 33botNQSaD128FhfnXMUmQ... Not delegating stake
4vsRCVQ6BwGMivNGb3ffZJ... 3511.029999937 2 A2UdxEsqpHJkmLvitiAqRp... Not delegating stake
4vsRCVNq1Crqqv5RrreCsy... 3505.580899970 2 A2UdxEssK8gtAHF2vfTym8... Not delegating stake
4vsRCVVTEY78Mq5r7ZH2hH... 3504.684999953 1 33botNQSZyU4op4JQfXzj4... Not delegating stake
4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 3504.009999978 2 33botNQRtJjZYSpfwSEJh7... Not delegating stake
4vsRCVdFkp5zCGPP3XdrVj... 3501.302999957 1 A2UdxEssLr1xPyYYBNhEV8... Not delegating stake
4vsRCViwekGLc46akF8pwS... 3349.929999959 2 A2UdxEssK8mUuvAQxcuiUo... Not delegating stake
4vsRCVg7pZD6kp2BvjDB7e... 3343.267999962 8428 A2UdxEspLSVjvf2586hTFU... Not delegating stake
4vsRCVrU6pb3fkQhbbi5VD... 3313.299999966 4 33botNQRYnDGJGMqzqSC5R... Not delegating stake
4vsRCVmhvf2q1h2hwGcU1r... 3312.049999929 4 TsUqmaJgk8TgPbUrtJymWz... Not delegating stake
4vsRCVZNzmWtDCz5ZiqsK8... 3303.693999938 1 A2UdxEspK5EgXCMRWDmP42... Not delegating stake
4vsRCVGw3hX1kXWQDAK9Ti... 3302.824999903 5 A2UdxEsqqzQ4pzKn7x9wyd... Not delegating stake
4vsRCVmwym4g2JS5niLKR6... 3302.196181520 2 A2UdxEspK5Yf3Ki6AWuxA5... Not delegating stake
4vsRCVKKSocgPUEo7Qf53E... 3300.408200261 3 A2UdxEspKkfz9c51eMLuqk... Not delegating stake
4vsRCVH1RMs5mg4VEEQv3F... 3299.783999918 2 A2UdxEspJjiAA3UELAuc85... Not delegating stake
4vsRCVuqdriyqwdoRAKPEv... 3294.519999965 1 A2UdxEspHiCwq5RUmhejU5... Not delegating stake
4vsRCVqzopB1zWQE48RPQa... 3260.849999955 3 33botNQQWaaDZyGZfeptPu... Not delegating stake
4vsRCVMSQd9GrLhhb5KGCt... 3186.859999948 3 A2UdxEsqobFQypwepJYwKA... Not delegating stake
4vsRCVsu55o6uv3Rc3AqJx... 3124.759999976 1 33botNQRYdG1VXNXRn2fb3... Not delegating stake
4vsRCVof1BQf3QnsgvNLVQ... 3112.129999968 2 A2UdxEssKpu88JaowKaWzb... Not delegating stake
4vsRCVx4QqbAuFkhJbQ8Gw... 3109.639969970 4 A2UdxEstp1EdHbMoEGjqmA... Not delegating stake
4vsRCVmdPjJVFQZFs53Wqh... 3107.589999967 1 A2UdxEspJjnbmNyVd53WFV... Not delegating stake
4vsRCVUd76rKoGMaKsMpuJ... 3104.829999955 2 A2UdxEsqoFVVokbJ6cagWN... Not delegating stake
4vsRCVQMRaz2s4LkBZzvsy... 3103.196399954 1 33botNQSaCst5oSY1E2vnc... Not delegating stake
4vsRCVNrWDBEer5WcSwFz4... 3102.649999973 1 A2UdxEssLr1uL92EWgJHyM... Not delegating stake
4vsRCVyjDUois3cLWTw5qt... 3101.094999842 3 33botNQTFLCyuicNDFjRaH... Not delegating stake
4vsRCVMVDaJK4YwVgJwVSD... 3093.074750092 1 33botNQQrR44eW8VNJPN2r... Not delegating stake
4vsRCVV3VXkNM8MWTZ6Uq7... 3000.559999972 1 A2UdxEssKpb7ZPU1yDReLJ... Not delegating stake
4vsRCVSo5ZgAdWmLHvzSac... 2995.925000289 30 A2UdxEsqnupBQUACrjLiTV... Not delegating stake
4vsRCVmeWF3GNUBR5S5VbJ... 2905.509999974 1 A2UdxEssMC5q5pdFCvHYcE... Not delegating stake
4vsRCViqcquTKaNY8W94NV... 2901.329999985 1 A2UdxEspKQzVYfnCBvpguJ... Not delegating stake
4vsRCVdGXokQpCkFe11qWB... 2901.189999975 1 A2UdxEsqoFxRb8yYsmx8uL... Not delegating stake
4vsRCVKJdKaCZRzmy7dt8d... 2900.985999930 3 A2UdxEspJPxD16Kj9WQjhw... Not delegating stake
4vsRCVqghPqr6GEEH6R6Ci... 2890.939999956 1 A2UdxEssMXXhaxe6dr9hKc... Not delegating stake
4vsRCVSUyJab3xK2aYGnf7... 2882.099999969 2 33botNQTFikFREsvvt7GyH... Not delegating stake
4vsRCVjsoyeBUSTAFTdVMB... 2881.049999959 4 33botNQTFZivBQ42Sem9gz... Not delegating stake
4vsRCVf3q6Ahsa7xmWMnW5... 2743.420000943 7 A2UdxEsqqeoByMrrWACYqW... Not delegating stake
4vsRCVnnChm9WUp3sbeqry... 2736.091999943 6 A2UdxEspK5UAQSwmMLSKJ4... Not delegating stake
4vsRCVGfP4E7MgZCmGccZ7... 2712.619999972 1 33botNQRCdouV7MgFmfbTU... Not delegating stake
4vsRCVsLCSCSDcS9hAMwVh... 2707.497299710 3 33botNQRCQN22Tj9TT8ZqA... Not delegating stake
4vsRCVmoUAVw6QjXq2bS1G... 2701.716999937 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVLoFQLP1CyBDwodvv... 2701.039999972 1 A2UdxEstpLuxjYFk54wKgG... Not delegating stake
4vsRCVPjh7keBs5wz6jKpe... 2700.650000225 3 A2UdxEssKVDidXyb5aww59... Not delegating stake
4vsRCVrp8CZtWXkGjHSd1Y... 2698.608999959 2 A2UdxEsqqJLq71QUid7UN1... Not delegating stake
4vsRCVjryGxy25xo6KZKLL... 2564.288899952 1 33botNQSEDXuHz9mfjAdav... Not delegating stake
4vsRCVbWUyT9Zuh2U3YZtA... 2512.750000186 1 A2UdxEssMY592Wc1rX2gfQ... Not delegating stake
4vsRCVxpzYgqccWD6JjtrR... 2510.059999980 1 33botNQSutNVwpAftiwMCt... Not delegating stake
4vsRCVxzgRi6Fa3fzuPtbb... 2509.819999974 2 A2UdxEstpLc2DSDrUGL2cD... Not delegating stake
4vsRCVhGbmGTn3vnj8dwa4... 2509.122999913 1 33botNQRCwpUs9ArPdgRNr... Not delegating stake
4vsRCVggPFx6ApkRGdfLyq... 2503.589999965 1 A2UdxEssKUXHxYDhYNosWG... Not delegating stake
4vsRCVzxBnD4wPamNDuYyT... 2499.393211053 9 A2UdxEsqqeoF3S2HQPJChh... Not delegating stake
4vsRCVrGeEBuhu7Gfn8PHx... 2491.594999957 2 33botNQRsvCKeU8xTX9mPm... Not delegating stake
4vsRCVnJBAc2TFqBMPX4Xv... 2317.558999956 2 A2UdxEsqqJjSRnyevEk1ef... Not delegating stake
4vsRCVSUK45cAP37bkfAjU... 2311.254999957 1 A2UdxEsqqJLuBCvFDDq7gA... Not delegating stake
4vsRCVnxQS989LoTtM4XiJ... 2302.979999980 1 A2UdxEsqnup7LxD3zmFxxU... Not delegating stake
4vsRCVrZPbSU9UHf9ventS... 2302.659999978 1 33botNQRYPrB4eN92SQBX8... Not delegating stake
4vsRCVopGyaQfQ4ubXvKUM... 2301.284999947 1 A2UdxEsqpGmABj8kLnPwzo... Not delegating stake
4vsRCVuRgUAhfehJMwWoXN... 2299.799999972 1 A2UdxEspHi3ya9865nCQY2... Not delegating stake
4vsRCViFLkPAQR1knwjrTH... 2297.006999986 4 33botNQQrZzHUs7mBA3dyo... Not delegating stake
4vsRCVGqpKonGx515x3fLq... 2296.352899948 12 A2UdxEsqpcgAi1uTYPHKcJ... Not delegating stake
4vsRCVbzNmf4NH5TMMNxG6... 2296.152399980 2 A2UdxEssLAW74cxJwNpjCi... Not delegating stake
4vsRCVtmwPr1W5nKjTkTnh... 2289.809999986 1 A2UdxEsqoFoYSqXqWUkAPU... Not delegating stake
4vsRCVLiv3yxooqacuQR65... 2122.079999969 3 A2UdxEsqqzAbvifHhafUxA... Not delegating stake
4vsRCVH6p4fajJPyafXSCy... 2105.499999979 3 A2UdxEsqqz6BNy5h6QgJAA... Not delegating stake
4vsRCVrRpAFMwF8MHeS6yy... 2102.289999974 1 33botNQSZayt4b9ktMLy57... Not delegating stake
4vsRCVUvQQUgtxV6cyWYvQ... 2102.159999951 1 A2UdxEssJo1UfWwx9CFxMb... Not delegating stake
4vsRCVkKWHmZ4UxGcpgKF8... 2102.076999959 1 33botNQQWjYU3TjhQzEZka... Not delegating stake
4vsRCVNaJY22GtXmQ46jHn... 2101.529999972 9 A2UdxEspLSa7R2FsEFwoAR... Not delegating stake
4vsRCVzRhizQUDR7dvBZzt... 2101.349999969 1 33botNQRYhidCBDUQ9AAzu... Not delegating stake
4vsRCVQZTra6qmT9du9SxF... 2101.219999997 2 A2UdxEssKUqDT8RMcKrTKC... Not delegating stake
4vsRCVUA8QxA7a1ENL942b... 2098.099999990 4 A2UdxEssLAjVu9ovB4gkqD... Not delegating stake
4vsRCVsWyrHDBPZihQ6eo3... 1904.599999975 1 A2UdxEssMBvomy49xCmhsg... Not delegating stake
4vsRCVZyJN4JRwAYgXJK6w... 1903.339999981 1 A2UdxEspJjKj3btdcuyBzD... Not delegating stake
4vsRCVPLyaxR7JquAebEBG... 1903.119999988 1 A2UdxEsqoFR7JZVyd3Fomq... Not delegating stake
4vsRCVoZFb1dyVT91ggZ7U... 1900.949999965 1 A2UdxEspJ47xNygoTSBMJo... Not delegating stake
4vsRCVwkh5PiK1GW7xq3pS... 1898.259999994 2 33botNQQrQyzTFZjEuYhdo... Not delegating stake
4vsRCVTLrLuBfdsRCE8Prz... 1893.789999981 1117 A2UdxEssJTQaoz3NwLUD1q... Not delegating stake
4vsRCVwz6nzeNPtReDeWp5... 1890.449999987 1 33botNQQWpAE3dkyp1sgcG... Not delegating stake
4vsRCVzDeWTzujAqJB3Mxk... 1890.039999985 2 33botNQQrVSazuUURrCPCH... Not delegating stake
4vsRCVmRpwZKdC3A7wNZct... 1886.029999970 3 A2UdxEsqpHPBLUqA5N8j4A... Not delegating stake
4vsRCVf4LDzfJwoxayqM9u... 1857.600000023 2 A2UdxEspL73hDrj693sje3... Not delegating stake
4vsRCVfshM6QYPWn8TFMLd... 1710.155999985 3 TsUqmaK5MSnVbwuyBD76vY... Not delegating stake
4vsRCVQL6Q6wR8MotsNiaj... 1700.319999980 1 A2UdxEspLSjErLP7Vgp8T1... Not delegating stake
4vsRCVvipE2NikY1E3cfJE... 1699.519999973 1 A2UdxEsqqeeKr7Vb6RkNPL... Not delegating stake
4vsRCVWK29kzxN9z15ukR1... 1699.399999973 2 A2UdxEssJnrcXM7qYy41tW... Not delegating stake
4vsRCVVMXVdpHohjkxGQ8m... 1699.235999987 1 A2UdxEssMXXkeZwVNq4a2A... Not delegating stake
4vsRCVk3HNAfDmM6GfAGGy... 1677.768999975 6 A2UdxEsqoFLXaRjWUP8u7n... Not delegating stake
4vsRCVVHJjkXsgjb18T3bn... 1672.859999991 6 33botNQRCKuR2G19LtYyYo... Not delegating stake
4vsRCVecwu6rodQXAWMStZ... 1607.276399228 37 33botNQRCnnARCeXhy6aAz... Not delegating stake
4vsRCVqX83XA3m7295ZMQ3... 1519.629999982 1 A2UdxEsqpHP6FEWGES8rLd... Not delegating stake
4vsRCVkHLm7soKSFPDozoq... 1517.159999979 2 A2UdxEspHiHVX6qLpNUvyQ... Not delegating stake
4vsRCVgNVH79kF9sW2Exh6... 1499.310899978 2 33botNQTFZmzUjGYPoSqN3... Not delegating stake
4vsRCVwUx5FhTHEEoM3RqR... 1498.629999977 1 33botNQRszbtC4AAdq2fvS... Not delegating stake
4vsRCVvFWADHvUnt4ALwnv... 1489.749999999 1 A2UdxEspK5EdSfYFFt7HLM... Not delegating stake
4vsRCVgzaXGAPXDNz8B976... 1489.057999982 4 A2UdxEsqqeFrfVcst4gqaZ... Not delegating stake
4vsRCVi3j7okcGrRmPVqgJ... 1489.010999969 63 A2UdxEspKQzWYZhX4T4ca4... Not delegating stake
4vsRCVsbaijBWFuPKoH2zv... 1484.880000044 1 A2UdxEspJjQDfnJxXNgwuc... Not delegating stake
4vsRCViQQRxXfkgEspR9vP... 1465.293799170 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVFg2VZmzNNb7d9kHj... 1363.985000031 1 33botNQRY5nZ136G6aC9w4... Not delegating stake
4vsRCVjCTLrzv5SMy5KLPM... 1309.080000010 1 A2UdxEssJTidRToX4ADSWg... Not delegating stake
4vsRCVorDSZJkL1Acae44a... 1299.089999990 2 A2UdxEspL73pLycbSrVfrQ... Not delegating stake
4vsRCVzBeSxp3iBQ1C3ahH... 1298.379999990 1 33botNQSENbFUmdrNXAoWt... Not delegating stake
4vsRCVdTJ19ayn4rnTuneP... 1296.954999980 2 A2UdxEsqqJGQZwog3WyiHv... Not delegating stake
4vsRCVkoFa6tYwahNAFYGX... 1279.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVWuxR5q9SpUggVKx3... 1109.560000000 1 A2UdxEspL6aoTecXWjknZq... Not delegating stake
4vsRCVhDmaey1ymN7MhwXB... 1106.469999985 2 TsUqmaJzrpbW45KGSCvT5C... Not delegating stake
4vsRCVcCxBs6GUeTaGNnN6... 1105.189999992 4 A2UdxEsqobUrpyBEea8Wak... Not delegating stake
4vsRCVq5fratt9NY7XcF7V... 1099.959999995 1 A2UdxEssJoUVXEmeqc9HZU... Not delegating stake
4vsRCVSm45piYcvk6MjtLY... 1099.740000052 2 A2UdxEssMBrBz7rUwjbrPZ... Not delegating stake
4vsRCVoJqCpv6QuTQyfcfT... 1098.419999997 2 33botNQSa41kcGEbzvzMRV... Not delegating stake
4vsRCVUAoURJbYw1b1EKxa... 1097.506000000 2 A2UdxEssJnw45ghdwXS4WR... Not delegating stake
4vsRCVivGBeELmSMnZGP8m... 1096.499999997 1 33botNQRYdG1VXRGuJXoEB... Not delegating stake
4vsRCVQdWnMou6FPPGmAgX... 1096.199999988 2 33botNQTFxF92QPSq9X2Lo... Not delegating stake
4vsRCVU3kiwL7pp4w3w3Xp... 910.639999996 1 A2UdxEspKQuzunSWst2M7Q... Not delegating stake
4vsRCVTvqK7ZiyEBwMoQEj... 909.409999994 1 A2UdxEsqnuy3Z6kDrMkA5L... Not delegating stake
4vsRCVkw4hF6BqhKtCFnsh... 896.799999987 2 TsUqmaK9gvD43oinszr76M... Not delegating stake
4vsRCVNfawBAzW1dyxZsGo... 895.350000012 1 A2UdxEssKUkpudPQundWS3... Not delegating stake
4vsRCVXNrNK9Gy6zDKH9H6... 894.460000000 6 A2UdxEspL6akQxZhncPSP4... Not delegating stake
4vsRCVupyvLuAgHUu3gxyj... 892.599999993 4 A2UdxEssJTZc84tRZDUqvT... Not delegating stake
4vsRCVHWd2xT9NvJV4qNWE... 798.043199994 2 33botNQSESwiopiLignDVE... Not delegating stake
4vsRCVFn9S9dUcQCMEoo9k... 772.599999991 3 A2UdxEspL6jombjtNGNKfS... Not delegating stake
4vsRCVdwyTX5CWURvNYMLS... 709.504000000 1 A2UdxEsqqz66GLDrA1chWp... Not delegating stake
4vsRCVaB3iuyP2qPpHrpYf... 699.181000000 1 33botNQRYnDEE1uNDLTVGn... Not delegating stake
4vsRCVeyK61YHkhb11btPY... 698.150000003 1 A2UdxEspL6fNBBoYXGrXZu... Not delegating stake
4vsRCVb7yfps4BGG7hsMsG... 698.029999994 1 A2UdxEspJ3xy5qRD7AGt95... Not delegating stake
4vsRCVshxUW3FmQVVLd1ro... 694.450000047 6 33botNQQX86jv8cx93i7XE... Not delegating stake
4vsRCVys4DnbKerQaRQY63... 679.849999996 2 33botNQRYEkoEnSfPF7bJW... Not delegating stake
4vsRCVTE8NYjMFDuuNN3dm... 533.009000000 1 A2UdxEspHNNhE7gNv213rV... 4vsRCVi3j7okcGrRmPVqgJ...
4vsRCVmrc3aw1iUmZ65XRd... 521.800000000 3 A2UdxEssMBmrY5fvqdtrX9... Not delegating stake
4vsRCVL5sTQZtSHx1ywqQQ... 510.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVpbG5W8MnxWMtj1Jc... 508.900000000 1 A2UdxEsqpd4du6AqBGycPA... Not delegating stake
4vsRCVmrXqAnraU9ZyC37e... 506.900000000 2 A2UdxEspJ3ewVsVMEBb1RU... Not delegating stake
4vsRCVFpamchTRk6FiB9BX... 505.800000000 2 33botNQSuevcxEiCc4KdyM... Not delegating stake
4vsRCVugvgBEKRtv74fWXo... 505.800000000 2 TsUqmaJqqW4DS5ZBCbxm1i... Not delegating stake
4vsRCVxNjTMWxNJozPtZqX... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVZXMC7Wfr6Rbsnag2... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVXMcVEi5TWF9JVmZ6... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVUsc6XzkFzsyaFaFM... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVm6G6N7LkqcnUzyV6... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVHiKJwiTmVfD8N62W... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVG85S97bRwfrGBpMM... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVzZVXtWN1bAjvK39e... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVMDDeArMVcMYRuWsE... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVMEQM34PxyV6Y7jJW... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVz8euEdeNpFZAyyf8... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVuoTgZDRb85cwYpvx... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVbAAsg1B1sQivZngf... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVfvmXyNKm3Po4tMew... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVYjVoA5YyycqkxwvL... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVokVwnrjRPHEuQrAg... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVKXnScaALSGREmAeU... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVJHFx8iVL9kXHk58y... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVPEH422wzR8QEj273... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVGW4r588Hhk6a4pzp... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVGujnjWhcS7vuXxte... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVrztXr9rJ2JLc1DZV... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVeAjX3x9y2ZdxmknH... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVxgSjDZkfXcTJPq68... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVYyUhHTbs8xJx75hd... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVyujmdPyGSYDoZiTG... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVgyjz1CbPUh2BnDo4... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVjJzaeZAW9cymvsU3... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVJgqgBHEy1gEnZ8nM... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCViga43dtBqYfvNdJJ... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVNfwFgZUjLQEJaDNS... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVnH9749LkJodYaNEM... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVvVKvbnYD7Ntj1DaT... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCW1Av5xsph3vPriX9e... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVMjRrkoAx6z4V6KAb... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVMp2dhSiEhPULQMA5... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVcSvfc7D3GBioKzjM... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVn8gEM3tQYB6nbSmr... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVuw4TGNEUdiEfDoE9... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVnhoHVbiPUNPGML9L... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVYdksLM8KonRAFbhg... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVNkJRWLNnkkGsMUvZ... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVWpufjro8j9DAd83V... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVf7LY4F4b8x3cG1zM... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVLVDbpZqMiT8EoQTL... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVtPvdpHDH5jryekFP... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVf7RXJGV226iikVwv... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVuk6Cv9uBUbZsQg1E... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVgBF9Th6yHkNoMNVw... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVVQXCrh3PCyc9Xp4M... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVfmnjh6d1PJvzpf2Q... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVRNAE2Q2uqWo4EM3n... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVMWf95HMwABs2bnDy... 500.000000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVjGzktkfxtuWd3Rxg... 498.900000001 1 A2UdxEsqqJGQZFiopKkNWH... Not delegating stake
4vsRCVcPT1jDo5j16199vx... 498.900000000 1 A2UdxEsqnuRdASg8si72WB... Not delegating stake
4vsRCVW9FYAdxR2Gmr2mCy... 498.900000000 1 A2UdxEsqpcbg64LtLTVU27... Not delegating stake
4vsRCVdos8VZUGu5nPHsds... 498.900000000 1 A2UdxEssLqwKdAWhf2UxFD... Not delegating stake
4vsRCVkERcWks2VCNhsv3A... 498.900000000 1 A2UdxEsqpcuWVAKG74hSpe... Not delegating stake
4vsRCVnePSEjR5Fu9Sr6xP... 498.900000000 1 33botNQQWfAwq39guSHdSJ... Not delegating stake
4vsRCVZyPrc7sX3AUqorrd... 498.900000000 1 33botNQSET1ovh8Ahkfm6o... Not delegating stake
4vsRCVdDdcVCyCSQtxvvrU... 498.900000000 1 33botNQRYUJmcWUDL4fKab... Not delegating stake
4vsRCVtczimV14EVxKbfua... 498.900000000 1 A2UdxEsqpxtvZJuMqdECSU... Not delegating stake
4vsRCVf5Ny9CWHenERsnn9... 498.529300000 1 A2UdxEspJjnepJQAjH9EPm... Not delegating stake
4vsRCVpqsssyUTXCYRVTyt... 497.400000005 2 A2UdxEssLAW75YnLfuk4he... Not delegating stake
4vsRCVpHnAZroCPAyrPZvf... 496.900000000 2 A2UdxEspJ43PftwTJxJVWA... Not delegating stake
4vsRCVzh11xrG7Wt5HvJvg... 496.200000000 3 A2UdxEssJoEwZKuadnJULG... Not delegating stake
4vsRCVjQUpBN1soEacU3UC... 492.800000000 3 33botNQTFVCFRyHCe5qQwR... Not delegating stake
4vsRCVNUdRVhETYd2vrcfe... 488.000000000 2 A2UdxEsqqzdgreQuqJ2CHR... Not delegating stake
4vsRCVKH3RNa2JTPrF17Rw... 478.700000009 2 A2UdxEspJPeJX6YbQBqsxq... Not delegating stake
4vsRCVSAaVKYVDK5WA39BK... 453.700000000 3 33botNQRCsPu2dfbmom6WK... Not delegating stake
4vsRCVMREqfNVTiP8Gu2cP... 396.700000000 3 A2UdxEspHhu4Py7tnxbQFh... Not delegating stake
4vsRCVu3XhvCnnsqYXd7KG... 285.900000000 5 A2UdxEspL6tiw5ZAVLh17Q... Not delegating stake
4vsRCVjYYJ7wQTmoccfHUo... 209.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVq8ab5cUiJqeSMQUL... 183.299000000 2 A2UdxEssK95QP83JaEDFQm... Not delegating stake
4vsRCVazqTToYRNLQsfTMK... 158.799000009 2 33botNQRszj1mhT1PinYjX... Not delegating stake
4vsRCVQZ41uqXfVVfkBNUu... 135.543000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVyHUCt93yUevZxBWK... 129.399000000 1 A2UdxEsqpGqgsAhTFqXWzP... Not delegating stake
4vsRCVwcV6demHzeZej6tE... 128.999000000 4 A2UdxEstpLgUpuhqh9mpTc... Not delegating stake
4vsRCVYrnBJ1maGsZhZEBF... 124.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVbwj71ixe9ZfbyQvr... 119.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVagYkPKg9yiJDL7zN... 117.999000000 1 A2UdxEsqqeFjZ52QnmK7nQ... Not delegating stake
4vsRCVaut34uvkocjNw2Gj... 107.999000000 1 A2UdxEstp15f3p7K7ZKYw8... Not delegating stake
4vsRCVSMmRrPqYcBEvK8wq... 99.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVpU2NvtMAKJqfiQdN... 97.999000000 1 A2UdxEspJjs8QWVVMmQAzd... Not delegating stake
4vsRCVjVZaBEBa9mWThrsB... 97.999000000 1 A2UdxEssKq4EZUwUBpBqEJ... Not delegating stake
4vsRCVv7buMXzXCsFodGsi... 87.399000000 3 A2UdxEstozh7nXopCG4mzQ... Not delegating stake
4vsRCVP6vrjML4m9kPDMeX... 70.189000000 2 A2UdxEsqqzQBvjJgahijA1... Not delegating stake
4vsRCVVAFYDZ7StruHLPXX... 68.749000551 1 A2UdxEsqow5qnDRpZ5VMTv... Not delegating stake
4vsRCVLVewMsKXExrhgU7M... 63.239005286 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCViVstp7YpxZLz8zMx... 47.499000000 2 A2UdxEspJjQFiaLJyxpQ3b... Not delegating stake
4vsRCVL68q3QYJVj98hC4b... 47.389000000 2 A2UdxEssMBhDjejGTv9tmB... Not delegating stake
4vsRCVxKQQSneybKsvtAJG... 47.299000000 2 33botNQSZk2CjkSkYVH7CK... Not delegating stake
4vsRCVYgVACehyoFg8WBev... 39.899000000 1 33botNQQrxQQV5AqNQro4z... Not delegating stake
4vsRCVRjqcjN6fSr57M1S1... 38.899001204 1 A2UdxEspHMz6tJCWYgtf6e... Not delegating stake
4vsRCVKmG7QD9aeSNTmbtC... 37.999000000 1 33botNQQXCdPGiLgAiQyTe... Not delegating stake
4vsRCVKsJZFX6u56SJJbyG... 34.899000000 2 A2UdxEsqpHTfyMxdNdPwk3... Not delegating stake
4vsRCVNoCq6dtJ46tfak5D... 30.399000000 1 33botNQQreQrrCVY5A6igw... Not delegating stake
4vsRCVmwz9L1ExDRMUG948... 24.899000000 1 33botNQSEJ5aAvR2PvkiSs... Not delegating stake
4vsRCVNep7JaFhtySu6vZC... 23.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVSejFfVspHY5owYgj... 20.199000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVNinhajiQoZ93RmGF... 19.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVckfbnGhV4JMsj3fB... 19.879000000 3 33botNQRYYmNrQJZ25CxN2... 4vsRCVrU6pb3fkQhbbi5VD...
4vsRCVfgPQ9PsUWs3ASozL... 17.999000000 1 A2UdxEsqpcbZy4YZcAUWCu... Not delegating stake
4vsRCVpJd71oBzmkfKe5U5... 15.999000000 4 33botNQRtch6gfQWRAbify... 4vsRCVy6ZZvadAggNZUoY2...
4vsRCVy6ZZvadAggNZUoY2... 11.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVyJXVzV5gLVeSNszc... 10.899000000 1 TsUqmaJqqVMiJishKCVPUj... Not delegating stake
4vsRCVZsJRqc9dFq8JTabi... 10.899000000 1 33botNQSEJ2YQLUXAVEjrd... Not delegating stake
4vsRCVZnvvBSZUm68QBphp... 10.899000000 1 A2UdxEsqpxyTCfoDdm7zjJ... Not delegating stake
4vsRCVzCdAQoh7vGLrsTDY... 10.899000000 2 A2UdxEspHiCwpPEayvfjvj... Not delegating stake
4vsRCVvwvdbmJm4dvuKjii... 10.299000000 3 A2UdxEspHi46goTgcA3dq1... Not delegating stake
4vsRCVSd3WFVw6xyBYMqVk... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVMiB69EFzi6JijtFD... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVr42qQfkqEH5HQfAX... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVn6BhRJtNGPisocHW... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVj3nniFXKGL3N3vTA... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVwuYk3XS6nmbn3vYb... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVo2ycA2tGhLmDBis5... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVcpMETrsCpVbpiNuG... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVgqzSCsrrg3Zi1C9X... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVaQvGuQYDhj1mnmzM... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVLHwm6QTRp82Zww42... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVsX2xyUwe4Us4S3yq... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCW14uvqGnPddjVDXuT... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVvtiFa35XUqL3zPye... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVVk3mfJHrHARFqxLr... 9.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVG5kjbd4kPUywviL1... 9.899000000 1 A2UdxEsqnv3eKCXg6S1SPM... 4vsRCVcPT1jDo5j16199vx...
4vsRCVuW9PadBMoEHXUqCn... 9.399002056 1 A2UdxEsqqeinSf3TbyUZJS... Not delegating stake
4vsRCVJhHjNPH1o9PiUKsa... 9.399000000 1 A2UdxEspHiMz9kNfuVFBbq... Not delegating stake
4vsRCVZPhVHvZpXJHrNqvE... 9.399000000 1 A2UdxEssKUzHog3CUedeYa... Not delegating stake
4vsRCVWKHD3WNJkz7rA8vq... 9.399000000 1 33botNQSZfQR8ZB2SKDdm9... Not delegating stake
4vsRCVT9L9ZJWHpLJiZBtr... 9.399000000 1 A2UdxEssKpyhtH4vKAh95q... Not delegating stake
4vsRCVmic2c5R7JdpHGR4j... 8.799003500 2 A2UdxEsqqJRNpRQFY3QmUw... Not delegating stake
4vsRCVomDbJm4dw64w3Bpr... 8.699000000 1 33botNQTFLByKC6YLSqj2z... Not delegating stake
4vsRCVuNTgNAbTV6c3TjCY... 8.424000000 2 A2UdxEsqpxWXSfUf7Cy7qf... Not delegating stake
4vsRCVP8pZ4fNPEEKEUtMY... 7.999000000 1 A2UdxEsqqzUZSwtPQJDmBH... Not delegating stake
4vsRCVdzjosFiLaGDYiBVG... 4.599000000 4 A2UdxEssKUbsguA5qeNw2a... Not delegating stake
4vsRCVUmqwWEKooxonA7jp... 3.299000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVx5mBTgAmdLP16DhW... 3.199000000 1 A2UdxEsqoFeV5GUiFs5oV5... Not delegating stake
4vsRCVhh614u4oTgSbiGD6... 2.999000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake
4vsRCVHgNN5B7JT3xckbNj... 1.899000000 1 A2UdxEsqpxk1MX9LdbZA1B... Not delegating stake
4vsRCVpRj5Cu2rUdkJUNsD... 1.699000000 3 A2UdxEssLWePHQ2LgvQeBy... Not delegating stake
4vsRCVLkgzBz6WDqc6RBsB... 1.699000000 3 33botNQSujJ7ZKsfXLmwcS... Not delegating stake
4vsRCVxqtAC2JqCPgojy7h... 1.449000000 0 A2UdxEspLStA47ZefLBEUE... Not delegating stake