STAKING CHALLENGE Unofficial leaderboard based on blocks seen.
Name Key Blocks % of Blocks
@nakashu 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 49 3.35%
Kunkomu 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 44 3.01%
Greg 4vsRCVFo2Hu6EXWHCT5PoN... 42 2.87%
Unknown 4vsRCVzakqjuwFegNJQjh3... 41 2.80%
Ilya | Genesis Lab #6248 4vsRCVdTa8crwCtpXm13FY... 40 2.73%
tali 4vsRCVPJx5sX4HCBogeHMX... 36 2.46%
shella#9701 4vsRCVuW9PadBMoEHXUqCn... 36 2.46%
Pierozi#6400 4vsRCVRZTV7BxyP3FKg8jP... 36 2.46%
cryptovestor#5714 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 35 2.39%
Ilinca#5351 4vsRCVdooypm6rQ2eKNqrR... 35 2.39%
Unknown 4vsRCVGMRvEq4cgM3uK7o7... 35 2.39%
wxc 4vsRCVk4VbnRYMoxcDUPqS... 34 2.32%
Unknown 4vsRCVhoj1MDrQrDonKvo4... 34 2.32%
oliver#9118 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 34 2.32%
kuka643 4vsRCVzBeSxp3iBQ1C3ahH... 33 2.25%
jkrauska 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 33 2.25%
Prague 4vsRCVkoFa6tYwahNAFYGX... 32 2.19%
Anna1242 4vsRCVP2TTzXNQ29pDqnyL... 32 2.19%
Unknown 4vsRCVc3SoE8dxfqvUGB2E... 31 2.12%
Ionut S. | Chainode Capital#8971 4vsRCVqFBQKUTWV2wakn6g... 31 2.12%
WilliamGuozi | Sparkpool#6724 4vsRCVjHN6quKw69DY7NAD... 31 2.12%
novy#4976 4vsRCVhVWwRHHpWhtskhbr... 31 2.12%
LatentHero#5466 4vsRCVoNbBe1JV7c6WNUPR... 31 2.12%
Woiketsuni#4824 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 30 2.05%
windows | Nodeasy#4629 4vsRCVjnJcYxCvceC5hsUW... 30 2.05%
Alexander#4542 4vsRCVWQe2BneRPcE371du... 29 1.98%
Unknown 4vsRCVHbD9MwsjFQGCNSpB... 29 1.98%
Dmitry D#9033 4vsRCVo3tpYbJo1WB7zzZj... 28 1.91%
Lars#0517 4vsRCVpe8sMvSoA5XScYtU... 26 1.78%
@erknfe 4vsRCVivGBeELmSMnZGP8m... 25 1.71%
machin 4vsRCVTdnwGB1pZTqpU43L... 24 1.64%
kubi 4vsRCVb7yfps4BGG7hsMsG... 24 1.64%
stakesystems 4vsRCVG4jsfQHMuudVkKVz... 22 1.50%
tcrypt 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 22 1.50%
Donkey 4vsRCVgW3K7DvevEoAsPAA... 21 1.43%
ssh#4098 4vsRCVVFttSubCvYdnWNK6... 21 1.43%
Unknown 4vsRCVwpuKTKMs2UZint22... 19 1.30%
lqyice#5944 4vsRCVMrAp3TfBZeFdRk3H... 19 1.30%
Thanos 4vsRCVbALo2jKAJCMe9nYN... 19 1.30%
Mikhail#7170 4vsRCVTv7CHy3ay3ZFvUdC... 18 1.23%
Alibaba#0280 4vsRCVRpEZmEBJbDp4A3xB... 17 1.16%
Star.LI 4vsRCVNGDW4zRBWSrkErBC... 17 1.16%
jjangg96 4vsRCVmNQ28aeXgfUxrSBg... 16 1.09%
Julia-Ju#1812 4vsRCVw8qeFHYwfb1jaAXr... 16 1.09%
Unknown 4vsRCVp3ZyeC1YYqfi4gTN... 15 1.02%
inv0ke 4vsRCVTM6TdRpLP82LmKam... 15 1.02%
fullmoon#9069 4vsRCVpZxM8pD4jkYfSomk... 15 1.02%
GS 4vsRCVrqnhaNiwJ1AAGgec... 14 0.96%
@Ender#0521 4vsRCVPrt8Aqekuq8m9xBP... 13 0.89%
niuniu | Bit Cat 4vsRCVgNVH79kF9sW2Exh6... 12 0.82%
argonau7 4vsRCVFthKDMZqsREKX4n5... 12 0.82%
Unknown 4vsRCVXeqihX2Vu2nNTSxu... 11 0.75%
Bison Paul 4vsRCVf63APy9AyMQLx5BC... 11 0.75%
Unknown 4vsRCVpr4TwM1K7rVdRJby... 8 0.55%
OranG3 4vsRCVRrHzSyZNT7WtjaLD... 6 0.41%
Unknown 4vsRCVmdd1xVj1nLN7R38K... 6 0.41%
Wanderer#1042 4vsRCVs75TKa14DztB67JH... 5 0.34%
Olga#8100 4vsRCVLScf1LoYkZK2VdYK... 5 0.34%
Unknown 4vsRCVaM7jZJSQVF6f7ZXR... 4 0.27%
Unknown 4vsRCVmhvf2q1h2hwGcU1r... 4 0.27%
pk#9983 4vsRCVM9y4Z9AgKzvtP4ex... 3 0.20%
Breather#0955 4vsRCVPPvnRGf7VMvEyAPr... 2 0.14%
Unknown 4vsRCVT5wTkmebkugGVySU... 2 0.14%
Unknown 4vsRCVYhoYydDfs8SySqMB... 2 0.14%
Unknown 4vsRCVaaMEaSW4icTqMWNk... 1 0.07%
Unknown 4vsRCVfNDCCuduG8PBJM8w... 1 0.07%
Guio#1996 4vsRCVzELDndGtuCeRP1Xc... 1 0.07%
fmarcoz 4vsRCVXacrc1i1fPADHR9r... 1 0.07%
garethtdavies#4963 4vsRCVcN5cfrxu75m5jTJp... 1 0.07%
Gerrit#0366 4vsRCVr42qQfkqEH5HQfAX... 1 0.07%
@illlefr4u#2957 4vsRCVWaAeSRzPBQ561PDW... 1 0.07%
Unknown 4vsRCVyaGfDRehbSGw3Ucz... 1 0.07%
boscro#0630 4vsRCVwuYk3XS6nmbn3vYb... 1 0.07%
Unknown 4vsRCVjnd2E2yctsEzt6Qs... 1 0.07%
aynelis#8284 4vsRCVpkDQTagrGBGk3BRL... 1 0.07%