Date Block Producer Transactions Snark Jobs Slot State Hash
2020-02-20 08:57:00 4vsRCVzBeSxp3iBQ1C3ahH... 0 0 29 4ApWMpzJFJXkeQjkR5WW4J...
2020-02-20 08:51:00 4vsRCVuW9PadBMoEHXUqCn... 0 0 27 4ApWMkM42gUmV5rk4RhhxR...
2020-02-20 08:48:00 4vsRCVTM6TdRpLP82LmKam... 0 0 26 4ApWEBofHLKYymoKPLqsq3...
2020-02-20 08:36:00 4vsRCVGMRvEq4cgM3uK7o7... 0 0 22 4ApWJSZAuCjpBC5bWhQLtg...
2020-02-20 08:27:00 4vsRCVoNbBe1JV7c6WNUPR... 1 0 19 4ApWDsbAtpfQ8cyhiR9ZCH...
2020-02-20 07:12:00 4vsRCVc3SoE8dxfqvUGB2E... 0 0 234 4ApWJey4Ye9JZQRpgam62b...
2020-02-20 07:00:00 4vsRCVzakqjuwFegNJQjh3... 0 0 230 4ApWDbqf34BuLxNqoQHdtt...
2020-02-20 05:42:00 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 0 1 204 4ApWJfizGTVAgjB4rXbLwH...
2020-02-20 05:30:00 4vsRCVuW9PadBMoEHXUqCn... 0 1 200 4ApWH1hgRj2MRhg6FAaQxj...
2020-02-20 05:30:00 4vsRCVp3ZyeC1YYqfi4gTN... 0 0 200 4ApWGbnVTzVUfM43AJ3kyU...
2020-02-20 04:54:00 4vsRCVqFBQKUTWV2wakn6g... 1 127 188 4ApWDC19PtaxkLwLLZP9ec...
2020-02-20 04:36:00 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 9 0 182 4ApWF6yts5RB2wdj3YcXAp...
2020-02-20 03:48:00 4vsRCVkoFa6tYwahNAFYGX... 0 0 166 4ApWDQtr11LPHRLdTfSYis...
2020-02-20 03:42:00 4vsRCVqFBQKUTWV2wakn6g... 0 0 164 4ApWGrFuRek6coBgqAKXNA...
2020-02-20 03:39:00 4vsRCVc3SoE8dxfqvUGB2E... 0 0 163 4ApWD1Sps1S7ybTmyZa3Jv...
2020-02-20 03:00:00 4vsRCVG4jsfQHMuudVkKVz... 0 0 150 4ApWJzuoHADtMejoKY4jbX...
2020-02-20 02:24:00 4vsRCVhVWwRHHpWhtskhbr... 0 0 138 4ApWFBh3ea8WNH6TjDFpnx...
2020-02-20 02:15:00 4vsRCVjnJcYxCvceC5hsUW... 0 0 135 4ApWDW6DP82qmnTrZdCnn2...
2020-02-20 01:45:40 4vsRCVFo2Hu6EXWHCT5PoN... 0 0 125 4ApWCmg7Hz1Dc9EEUwtRhh...
2020-02-20 01:42:00 4vsRCVFo2Hu6EXWHCT5PoN... 0 0 124 4ApWNG7ccp5Li6Wz264WBN...
2020-02-20 01:30:00 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 0 0 120 4ApWF841s65isr1f4Jn7iV...
2020-02-20 01:18:00 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 0 0 116 4ApWE1XMgsUAV9YoNyYUso...
2020-02-20 01:12:00 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 0 0 114 4ApWHphQYGA57Fy172Ru2r...
2020-02-20 01:12:00 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 0 0 114 4ApWGukGEeSr9YDEv6MNhB...
2020-02-20 00:42:00 4vsRCVqFBQKUTWV2wakn6g... 0 0 104 4ApWGqX1HWXz7NwSDTQm4u...
2020-02-20 00:42:00 4vsRCVP2TTzXNQ29pDqnyL... 0 0 104 4ApWLYHfsxMTNLyYJHdDB4...
2020-02-20 00:12:00 4vsRCVPJx5sX4HCBogeHMX... 0 0 94 4ApWJiep17omWzYVrniH6N...
2020-02-19 23:12:00 4vsRCVk4VbnRYMoxcDUPqS... 0 0 74 4ApWG76anH4rizDCyRR6VE...
2020-02-19 23:03:00 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 0 0 71 4ApWFx97L3gRaaZ1AErdmw...
2020-02-19 23:00:00 4vsRCVdooypm6rQ2eKNqrR... 0 0 70 4ApWEfPo8bwq3jNFYgNEcJ...
2020-02-19 22:54:00 4vsRCVP2TTzXNQ29pDqnyL... 0 0 68 4ApWJGFdvvha5m3R2DQ892...
2020-02-19 22:39:00 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 0 0 63 4ApWEMCniJxwW9javYxh4k...
2020-02-19 22:27:00 4vsRCVPJx5sX4HCBogeHMX... 0 0 59 4ApWMqfKWkSdVRZJRHA4zb...
2020-02-19 22:24:00 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 0 0 58 4ApWD73GwQgE4jgn4cekJB...
2020-02-19 22:00:00 4vsRCVjnJcYxCvceC5hsUW... 10 0 50 4ApWK6crtLN3yuLcAfN3EX...
2020-02-19 21:33:00 4vsRCVkoFa6tYwahNAFYGX... 0 0 41 4ApWEWHtKCGzmZFBQPBgxh...
2020-02-19 21:00:00 4vsRCVoNbBe1JV7c6WNUPR... 0 0 30 4ApWK6YCcqQMqA3X11F8Zc...
2020-02-19 20:57:00 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 0 0 29 4ApWHyNysF9jPQNHtQmzuU...
2020-02-19 20:48:00 4vsRCVFo2Hu6EXWHCT5PoN... 0 0 26 4ApWCjHE6UPm4SYnPdzXe9...
2020-02-19 20:24:00 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 0 0 18 4ApWL8h4iMdnbSckgGU4xK...
2020-02-19 19:06:00 4vsRCVmNQ28aeXgfUxrSBg... 0 0 232 4ApWKQLmhfWiZ39gi8Xwt6...
2020-02-19 18:24:00 4vsRCVdTa8crwCtpXm13FY... 0 0 218 4ApWHmC85YFxfnPuXQyGwo...
2020-02-19 17:18:00 4vsRCVk4VbnRYMoxcDUPqS... 0 0 196 4ApWDcVpmR4TePCSHSjucR...
2020-02-19 16:45:00 4vsRCVdTa8crwCtpXm13FY... 0 0 185 4ApWEJWoKb1WofdVpPHCNk...
2020-02-19 16:30:00 4vsRCVzakqjuwFegNJQjh3... 0 0 180 4ApWHcUaVAGWkFT1Gx91ek...
2020-02-19 16:18:00 4vsRCVPJx5sX4HCBogeHMX... 0 0 176 4ApWJRP5khTNcX1TN51bZg...
2020-02-19 16:06:00 4vsRCVqFBQKUTWV2wakn6g... 0 0 172 4ApWFZGx96wANAjyMheoUo...
2020-02-19 16:00:00 4vsRCVzakqjuwFegNJQjh3... 0 0 170 4ApWHvKFGzMV4UipfkFMC9...
2020-02-19 15:54:00 4vsRCVPJx5sX4HCBogeHMX... 1 0 168 4ApWHXHsRsK1pLzYZoPNhh...
2020-02-19 15:36:00 4vsRCVjnJcYxCvceC5hsUW... 2 0 162 4ApWDcpvT8ZMRcs3fuW9Jq...