Date Block Producer Transactions SNARK Jobs Slot State Hash
1 hour ago 4vsRCVFthKDMZqsREKX4n5... 0 1 67 994hGyr3vEEgX69kT2TFKi...
1 hour ago 4vsRCVLVewMsKXExrhgU7M... 0 0 61 994hGvWF7uwqt6gcq1ytE4...
1 hour ago 4vsRCVbALo2jKAJCMe9nYN... 17 25 58 994hGwcpStDhvrh2m2KuHi...
3 hours ago 4vsRCVeWLdYZSH4VKZrusQ... 2 5 33 994hH4vyCtjYnuv12hch32...
4 hours ago 4vsRCVJhmBojW4PbXgWUhn... 105 128 15 994hGvyabwfRVgzLrgnnrR...
4 hours ago 4vsRCVs55fUCmf3ziRBd37... 7 13 239 994hGvVZp6XMmfUnLyNiKw...
5 hours ago 4vsRCVNep7JaFhtySu6vZC... 0 1 234 994hH2rGboaCujAjCLPUh4...
5 hours ago 4vsRCVRpEZmEBJbDp4A3xB... 1 3 234 994hGyMQwikhwNREj6sah6...
5 hours ago 4vsRCVNep7JaFhtySu6vZC... 2 5 225 994hH4x1U1iHuGjAbernE8...
6 hours ago 4vsRCVQAkUfP9wGLx8yiKv... 1 3 215 994hGutBgcj4WdtGwWXGc3...
6 hours ago 4vsRCVoFb5vvNPCVVKbnmj... 0 1 208 994hGzQhi755jsW2Hdb8Ry...
6 hours ago 4vsRCVeWLdYZSH4VKZrusQ... 0 0 204 994hGz9zxqpr5y8Am1TR9e...
6 hours ago 4vsRCVQAkUfP9wGLx8yiKv... 0 1 203 994hH2ykCDa9NgJ1Y8W1dY...
6 hours ago 4vsRCVjnJcYxCvceC5hsUW... 2 1 200 994hH35DQf1Yu8ZytbirUf...
9 hours ago 4vsRCVQAkUfP9wGLx8yiKv... 0 1 139 994hGyktiq1eehLX6CZyLh...
10 hours ago 4vsRCVeWLdYZSH4VKZrusQ... 0 1 131 994hH4MfohUpkwuRUD4UKW...
10 hours ago 4vsRCVTv7CHy3ay3ZFvUdC... 2 0 127 994hGzQYSiiRXur5hU9xqE...
10 hours ago 4vsRCVjJHDo2Gxthfceb4r... 112 123 124 994hGzrCUym4KFTb2Y72ya...
10 hours ago 4vsRCVM9y4Z9AgKzvtP4ex... 18 6 119 994hGvRGhUsGXrm99YpWm1...
11 hours ago 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 19 11 116 994hGyZCkwVZ49b15jwmaC...
11 hours ago 4vsRCVjJHDo2Gxthfceb4r... 5 12 114 994hH36uyU8ZnQ7E4PYFru...
11 hours ago 4vsRCVJhmBojW4PbXgWUhn... 27 66 112 994hH4kYudkZo91mCvk8nR...
11 hours ago 4vsRCVjJHDo2Gxthfceb4r... 20 50 110 994hGxBkfS4C9pmBrEqv1r...
11 hours ago 4vsRCVjJHDo2Gxthfceb4r... 108 128 109 994hGujo3Dwchk8AV2UfmJ...
11 hours ago 4vsRCVeWLdYZSH4VKZrusQ... 13 21 107 994hH2hcAdhzfRuPEQyfmV...