Date Block Producer Transactions SNARK Jobs Slot State Hash
1 month ago 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 0 150 4ApWF1q9MJG69VBBgk7P9D...
1 month ago 4vsRCVc3SoE8dxfqvUGB2E... 0 0 213 4ApWKi4MQqUwxVUoUvVf3E...
1 month ago 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 0 182 4ApWG46sGyub7GewcFmDcL...
1 month ago 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 15 175 4ApWLb3haZhXaLz8FuMZuo...
1 month ago 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 16 88 164 4ApWN2pVeVJo4RNA67kP5Z...
1 month ago 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 4 0 111 4ApWHwQW1k4VdfHfuj2K5J...
1 month ago 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 0 0 27 4ApWMRUhEeasfnRNhbMTrE...
1 month ago 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 1 0 239 4ApWHEkXd2QAwSfCxzvm8C...
1 month ago 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 140 4ApWFDsW4o4wyXjVUwTyUF...
1 month ago 4vsRCVk4VbnRYMoxcDUPqS... 0 0 111 4ApWG91nyofKcJi6AQ5GgP...
1 month ago 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 3 0 105 4ApWK5HBzBmAvenMsryDfk...
1 month ago 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 7 0 74 4ApWDzYCSuRecnZAYxUh3J...
1 month ago 4vsRCVdTa8crwCtpXm13FY... 1 0 57 4ApWGQBznmBPffvC1QARjE...
1 month ago 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 2 0 25 4ApWEFn5zSKDpvTsnXKBTR...
1 month ago 4vsRCVqFBQKUTWV2wakn6g... 0 0 220 4ApWDKXzsTVXoG4MJM45Y8...
1 month ago 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 0 0 215 4ApWMh4bxvqn9ZdTvYaUbz...
1 month ago 4vsRCVb7yfps4BGG7hsMsG... 1 0 199 4ApWCuzr9M7rDwDGhkaj3H...
1 month ago 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 155 4ApWGxFzo4tLe4PrE9uL9V...
1 month ago 4vsRCVuW9PadBMoEHXUqCn... 1 0 140 4ApWJSuQvYTtoadpLJAxBp...
1 month ago 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 135 4ApWLV6NT17BuLhLt7opuL...
1 month ago 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 4 0 124 4ApWFDjm775eTw2yd1fcgW...
1 month ago 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 4 0 100 4ApWGyjNvfTeNyHpHuj7jJ...
1 month ago 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 0 0 99 4ApWE4x4Qb9UaMHnCPfR2t...
1 month ago 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 0 0 96 4ApWD23qUuP8YHwvGq4eyJ...
1 month ago 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 87 4ApWMSKiuQStBzKwd2iEKz...